3. Tablica dynamiczna elementów tego samego rozmiaru

Tablica dynamiczna składająca się z elementów o tym samym typie. W odróżnieniu od standardowej tablicy języka C, ta potrafi automatycznie zwiększać swój rozmiar po przekroczeniu ilości miejsca, które zostało dla niej przydzielone. Przydzielanie większej ilości miejsca może odbywać się zarówno ręcznie jak i automatycznie, zaś mniejszej tylko ręcznie. Automatyczne przydzielanie wywoływane jest przy dodawaniu elementów do tablicy, gdzie sprawdzany jest warunek, czy tablica będzie w stanie przechować podane elementy lub element.

Teoretycznie tablica powinna składać się tylko z elementów tego samego typu, jednak podstawowa konstrukcja nie przeszkadza przechowywać innych typów niż zadeklarowany. Jedynym ograniczeniem jest rozmiar pojedynczego elementu, który zawsze musi być taki sam. W niektórych przypadkach funkcje po wystąpieniu błędu oprócz zwracania kodu błędu, zapisują go do zmiennej errno. Zmienna ta nie jest modyfikowana, gdy błąd pochodzi ze standardowej biblioteki języka C.

Przykład kodu zawierającego operacje na tablicy dynamicznej:

#define DESTRUCTARRAY(a,b,c,ercode,txt) \
  return \
    printf( txt ", code %d.\n", ercode ), \
    ms_array_free( a ), ms_array_free( b ), ms_array_free( c ), \
    ercode

float points[] = {
  0.5f,  0.8f,  0.9f, 0.11f, 0.56f,
  0.178f, 0.245f, 0.1f, 0.875f, 0.404f
};
int  ercode;
size_t iter;

MS_ARRAY *array = ms_array_alloc( sizeof(float), 10 ),
     copy1,
     copy2 = ms_array_return_local( sizeof(float), 10 );

if( !array )
  DESTRUCTARRAY( array, NULL, &copy2, MSEC_MEMORY_ALLOCATION, "Array create failed" );

/* dodaj wszystkie wartości z tablicy */
if( (ercode = ms_array_push_values(array, points, 10)) )
  DESTRUCTARRAY( array, &copy1, &copy2, ercode, "Push operation failed" );

/* kopiuj całą tablicę do nie inicjalizowanej jeszcze zmiennej */
if( (ercode = ms_array_copy(&copy1, array)) )
  DESTRUCTARRAY( array, &copy1, &copy2, ercode, "Array copy failed" );

/* dodaj do tablicy 5 elementów na sam koniec licząc od indeksu 3 */
if( (ercode = ms_array_join_slice(&copy1, array, 3, 5)) )
  DESTRUCTARRAY( array, &copy1, &copy2, ercode, "Array join failed" );
printf( "Items in copy1: %zu\n", copy1.Length );

/* usuń elementy na ineksach od 3 do 12 */
ms_array_remove_range( &copy1, 3, 9 );
printf( "Items in copy1: %zu\n", copy1.Length );

/* pozostaw w tablicy elementy na indeksach od 2 do 6 */
ms_array_slice( array, 2, 4 );
printf( "Items in array: %zu\n", array->Length );

/* zlep 3 z dwóch pozostałych */
if( (ercode = ms_array_join(&copy2, array)) )
  DESTRUCTARRAY( array, &copy1, &copy2, ercode, "Array join failed" );
if( (ercode = ms_array_join(&copy2, &copy1)) )
  DESTRUCTARRAY( array, &copy1, &copy2, ercode, "Array join failed" );
printf( "Items in copy2: %zu\n", copy2.Length );

/* wypisz elementy */
for( iter = 0; iter < copy2.Length; ++iter )
  printf( "Index: %zu has Value: %f\n", iter, ms_array_getl(copy2, float, iter) );

ms_array_free( array );
ms_array_free( &copy1 );
ms_array_free( &copy2 );

Wyjście:

Items in copy1: 15
Items in copy1: 6
Items in array: 4
Items in copy2: 10
Index: 0 has Value: 0.900000
Index: 1 has Value: 0.110000
Index: 2 has Value: 0.560000
Index: 3 has Value: 0.178000
Index: 4 has Value: 0.500000
Index: 5 has Value: 0.800000
Index: 6 has Value: 0.900000
Index: 7 has Value: 0.178000
Index: 8 has Value: 0.245000
Index: 9 has Value: 0.100000

Moduł umożliwia tworzenie dynamicznych tablic dedykowanych poprzez zdefiniowane makra, które obejmują tylko określony typ. Makra tworzą kopię struktury wraz z funkcjami, opartymi o funkcje bazowe. Pozostałe funkcje nie są powielane, gdyż ich zastosowanie jest uniwersalne. Dzięki temu tworzenie takich tablic jest o wiele prostsze niż tworzenie je własnoręcznie. Wywołanie makra wymaga podania przyrostków dla struktury i funkcji, dzięki czemu możliwe jest utworzenie unikalnych funkcji rozpoznawalnych przez język C.

Przykład użycia makra:

MST_ARRAY_HEADER( float, FLOAT, _float );
MST_ARRAY_BODY( float, FLOAT, _float );
...
#define DESTRUCTARRAY(a,ercode,txt) \
  return \
    printf( txt ", code %d.\n", ercode ), \
    ms_array_free( &a ), \
    ercode

MS_ARRAYFLOAT afloat = ms_array_return_float( 3 );
int      ercode;
size_t    iter;

/* dodaj elementy do tablicy */
if( (ercode = ms_array_push_float(&afloat, 3.1f)) )
  DESTRUCTARRAY( afloat, ercode, "Array push failed" );
if( (ms_array_insert_float(&afloat, 0, 1.65f)) )
  DESTRUCTARRAY( afloat, ercode, "Array insert failed" );
if( (ms_array_insert_float( &afloat, 1, 2.11f )) )
  DESTRUCTARRAY( afloat, ercode, "Array insert failed" );

/* wyświetl elementy */
for( iter = 0; iter < afloat.Length; ++iter )
  printf( "Array Float => Value: %f\n", afloat.Items[iter] );

ms_array_free( &afloat );

Wyjście:

Array Float => Value: 1.650000
Array Float => Value: 2.110000
Array Float => Value: 3.100000

3.1. Struktury, stałe i szablony

MS_ARRAY

Struktura tablicy dynamicznej do której odwołują się wszystkie funkcje w module. Każde wywołanie funkcji tworzącej tablicę musi być zakończone wywołaniem funkcji, zwalniającej zasoby przydzielone dla obiektu, aby zapobiec wyciekom pamięci. Dzieje się tak głównie dlatego, że dla pola MS_ARRAY.Items, które w przypadku błędu powinno mieć zawsze wartość NULL, przydzielana jest dynamicznie pamięć podczas tworzenia tablicy, lub zmiany jej pojemności w przypadku przekroczenia aktualnej. Szczegóły na temat struktury znajdują się w opisach poszczególnych pól.

Wartości domyślne pól struktury ustawiane podczas tworzenia tablicy:

Pole Wartość domyślna
Capacity parametr
ItemSize parametr
Length 0
Modifier 2.f
Destroy automatycznie
Items wskaźnik
FuncIncrease MSS_ARRAYFUNCTIONS.IncMultiply
size_t Capacity

Pojemność tablicy. Po przekroczeniu lub wyrównaniu ilości elementów z tą wartością, podczas dodawania elementu, następuje przydzielenie większej ilości miejsca w tablicy dla nowych elementów o wartości obliczanej zgodnie z ustawioną funkcją zwiększającą pojemność, nazywaną dalej inkreatorem. Wartość ta nie powinna być zmieniana samodzielnie, gdyż może to prowadzić do błędów naruszenia ochrony pamięci podczas dodawania elementów oraz w czasie kopiowania tablicy.

Przykład automatycznej zmiany pojemności:

int list[] = { 0, 1, 2 };
MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 2 );

array.Modifier   = 4.f;
array.FuncIncrease = MSC_ArrayFunctions.IncAdd;

printf( "Array => Length: %zu with Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );
ms_array_push_value( &array, &list[0] );
printf( "Array => Length: %zu with Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );
ms_array_push_value( &array, &list[1] );
printf( "Array => Length: %zu with Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );

/* w tym momencie zadziała inkreator */
ms_array_push_value( &array, &list[2] );
printf( "Array => Length: %zu with Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Array => Length: 0 with Capacity: 2
Array => Length: 1 with Capacity: 2
Array => Length: 2 with Capacity: 2
Array => Length: 3 with Capacity: 6
size_t ItemSize

Rozmiar pojedynczego elementu. Dodawanie elementu przez wskaźnik opiera się na założeniu, że każdy element musi mieć taki sam rozmiar. W przypadku dynamicznych tablic dedykowanych, ograniczeniem jest ten sam typ. Wartość ta nie powinna być zmieniana samodzielnie, gdyż może to prowadzić do błędów związanych z naruszeniem ochrony pamięci, występujących nie tylko podczas dodawania czy usuwania poszczególnych elementów, ale również podczas kopiowania tablicy.

size_t Length

Ilość elementów w tablicy. Wartość ta reprezentuje aktualną długość tablicy i jest porównywana z pojemnością podczas dodawania elementów. Jej zmniejszenie spowoduje obcięcie ilości elementów od końca, zwiększenie zaś zebranie śmieci. Ustawienie długości tablicy poza pojemność może prowadzić do błędów naruszenia ochrony pamięci. Technika samodzielnej zmiany długości może być przydatna podczas przydzielenia pamięci na elementy, przechowywane bezpośrednio w tablicy.

Przykład samodzielnej zmiany długości:

struct S_SAMPLE {
  int x, y, z;
};

struct S_SAMPLE *ptr;
size_t iter;

MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof *ptr, 4 );

array.Length = 4;
ptr = (struct S_SAMPLE*)array.Items;

for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  ptr[iter].x = iter,
  ptr[iter].y = iter + 1,
  ptr[iter].z = iter + 2;

for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  printf( "Index: %zu with Value: [x:%d, y:%d, z:%d]\n",
    iter, ptr[iter].x, ptr[iter].y, ptr[iter].z );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Index: 0 with Value: [x:0, y:1, z:2]
Index: 1 with Value: [x:1, y:2, z:3]
Index: 2 with Value: [x:2, y:3, z:4]
Index: 3 with Value: [x:3, y:4, z:5]
float Modifier

Modyfikator kontrolujący powiększenie pojemności tablicy. Zastosowanie modyfikatora, jak i również przyjmowane przez niego wartości, są uzależnione od aktualnie ustawionej funkcji zwiększającej pojemność tablicy, do której zmienna jest zawsze przekazywana. Ustawienie złej wartości może spowodować błędne obliczenia nowej pojemności w inkreatorze. Zastosowania mnożnika można znaleźć w opisach pól struktury MSS_ARRAYFUNCTIONS.

Przykład używania mnożnika:

int list[] = { 0, 1, 2, 4 };
MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 1 );

/* funkcja potęgowa */
array.Modifier   = 1.1f;
array.FuncIncrease = MSC_ArrayFunctions.IncPower;

printf( "Array => Length: %zu with Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );
ms_array_push_value( &array, &list[0] );
printf( "Array => Length: %zu with Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );

/* tutaj zadziała inkreator, 1^1.1 to dalej 1
  L == P, więc do pojemności dodawana jest wartość 1 */
ms_array_push_value( &array, &list[1] );
printf( "Array => Length: %zu with Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );

array.Modifier = 5.8f;
/* tutaj zadziała, 2^5.8 to ~55.72, zaokrąglanie w dół, 55 */
ms_array_push_value( &array, &list[2] );
printf( "Array => Length: %zu with Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Array => Length: 0 with Capacity: 1
Array => Length: 1 with Capacity: 1
Array => Length: 2 with Capacity: 2
Array => Length: 3 with Capacity: 55
bool Destroy

Informacja o tym, czy zmienna przechowująca strukturę tablicy ma zostać zniszczona. Wykorzystywana tylko i wyłącznie w funkcji ms_array_free(), odpowiedzialnej za zwalnianie przydzielonych zasobów przeznaczonych na tablicę. Wartość ustawiana jest na TRUE tylko w funkcjach, zwracających wskaźnik do nowej tablicy. Samodzielna zmiana tej wartości w zależności od typu tablicy może prowadzić do wycieków lub naruszenia ochrony pamięci.

void** Items

Elementy zapisane do tablicy. W zależności od implementacji struktury tablicy i przechowywanych w niej wartości, przed pobraniem elementu należy rzutować go do odpowiedniego typu. Pojedynczy element można szybko pobrać za pomocą jednego z wbudowanych makr, ms_array_get lub ms_array_getl. Pole to w implementacji standardowej jest typu void**, jednak tablica dedykowana zmienia go w zależności od deklarowanego typu przechowywanego w tablicy. W przypadku pobierania większej liczby elementów lub nawet całego zbioru, warto przypisać zmienną do innej zmiennej uprzednio rzutując ją na inny typ.

Dwa sposoby pobierania zmiennych z tablicy:

int  list[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
int  *elem;
size_t iter;

MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 10 );

/* dodaj wartości */
ms_array_push_values( &array, list, 10 );

/* pierwszy sposób */
elem = (int*)array.Items;
fputs( "Cast style:\n\t", stdout );
for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  printf( "%d ", elem[iter] );

fputs( "\n", stdout );
fputs( "Macro style:\n\t", stdout );

/* drugi sposób */
for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  printf( "%d ", ms_array_getl(array, int, iter) );

fputs( "\n", stdout );
ms_array_free( &array );

Wyjście:

Cast style:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Macro style:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
size_t FuncIncrease(size_t capacity, float modifier)

Funkcja zwana inaczej inkreatorem, zwiększająca pojemność tablicy, używana podczas przydzielania pamięci dla jej nowych elementów. Dzięki temu polu można przypisać własną funkcję obliczającą nową ilość pamięci. Wszystkie wskaźniki wbudowanych inkreatorów znajdują się w stałej MSC_ArrayFunctions mając w nazwie przedrostek Inc. Funkcje te zawsze po obliczeniach zaokrąglają wynik w dół. Do wnętrza funkcji pod parametrem modifier przekazywana jest wartość pola MS_ARRAY.Modifier. Zmienna ta może być zarówno dodatnia jak i ujemna, jednak wynik końcowy teoretycznie nie może być mniejszy niż wprowadzony do funkcji w zmiennej capacity. W praktyce jednak, w przypadku gdy funkcja zwraca wynik o mniejszej wartości niż aktualna pojemność tablicy, nowa ustawiona zostaje jako capacity + 1.

Zestawienie wbudowanych funkcji inkreatora i ich wyniki przy takich samych parametrach:

Funkcja inkreatora Pojemność Mnożnik Wynik
IncAdd 3 4.5 7
IncMultiply 3 4.5 13
IncPower 3 4.5 140
Parametry:
 • capacity – Aktualna pojemność tablicy.
 • modifier – Modyfikator pojemności.
Zwraca:

Nową pojemność tablicy, przekazywaną do przydzielenia pamięci.

MSS_ARRAYFUNCTIONS

Struktura zawiera pola, posiadające wskaźniki do wbudowanych funkcji modułu. Z tej struktury korzysta zmienna MSC_ArrayFunctions, dzięki której możliwy jest dostęp do funkcji wbudowanych z zewnątrz. Poniższe pola opisane są skrótowo z racji tego, iż schemat działania został opisany dokładnie w polu, do którego dana funkcja przynależy. Przykładem tego jest pole MS_ARRAY.FuncIncrease. Aktualnie struktura przechiwuje tylko funkcji zwiększających pojemność tablicy.

size_t IncMultiply(size_t capacity, float modifier)

Modyfikuje wartość zmiennej capacity, mnożąc ją ze zmienną modifier.

Parametry:
 • capacity – Aktualna pojemność tablicy.
 • modifier – Mnożnik pojemności.
Zwraca:

Nową pojemność tablicy, przekazywaną do przydzielenia pamięci.

size_t IncAdd(size_t capacity, float modifier)

Modyfikuje wartość zmiennej capacity, dodając do niej wartość zmiennej modifier.

Parametry:
 • capacity – Aktualna pojemność tablicy.
 • modifier – Składnik dodawania.
Zwraca:

Nową pojemność tablicy przekazywaną do przydzielenia pamięci.

size_t IncPower(size_t capacity, float modifier)

Modyfikuje wartość zmiennej capacity, podnosząc ją do potęgi o wartości ze zmiennej modifier.

Parametry:
 • capacity – Aktualna pojemność tablicy, traktowana jako podstawa potęgi.
 • modifier – Wykładnik potęgi.
Zwraca:

Nową pojemność tablicy przekazywaną do przydzielenia pamięci.

MSS_ARRAYFUNCTIONS MSC_ArrayFunctions

Stała przechowująca wskaźniki do wbudowanych funkcji modułu. Aktualnie przechowuje tylko funkcje pozwalające na zwiększanie elementów w tablicy. Funkcję obliczającą nową pojemność tablicy można zmienić, przypisując do pola MS_ARRAY.FuncIncrease jedną z funkcji podanych w strukturze, rozpoczynających się od przedrostka Inc. Wszystkie funkcje których wskaźniki zawiera stała, opisane są w polach struktury MSS_ARRAYFUNCTIONS.

Przykład użycia stałej:

int number = 6;
MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 1 );

ms_array_push_value( &array, &number );

/* tutaj zwiększy wartość, 1 * 2 = 2 */
array.FuncIncrease = MSC_ArrayFunctions.IncMultiply;
ms_array_push_value( &array, &number );

/* tutaj zwiększy wartość, 2 + 2 = 4 */
array.FuncIncrease = MSC_ArrayFunctions.IncAdd;
ms_array_push_value( &array, &number );

/* tutaj zwiększy wartość, 4 ^ 2 = 16 */
array.FuncIncrease = MSC_ArrayFunctions.IncPower;
ms_array_push_value( &array, &number );
ms_array_push_value( &array, &number );

ms_array_free( &array );
void MST_ARRAY_HEADER(type type, literal spfix, literal fpfix)

Makro tworzące nagłówki funkcji pochodnych opartych o funkcje bazowe. Dodatkowo tworzy nową strukturę dla tablicy dedykowanej dla konkretnego typu podanego w parametrze. Wszystkie funkcje operują na tworzonej strukturze i podanym typie, dzięki czemu elementy mogą być prosto wstawiane do tablicy. Jako że makro tworzy tylko nagłówki, aby korzystać z funkcji, których sygnatury zostały utworzone, należy wywołać dodatkowo makro MST_ARRAY_BODY, tworzące ciała funkcji. Generalnie makro to powinno się wstawiać w jednym z plików nagłówkowych projektu.

Parametry:
 • type – Typ w którym przechowywane będą elementy w tablicy.
 • spfix – Przyrostek, który będzie zawarty w nazwie tablicy.
 • fpfix – Przyrostek, który będzie zawarty w nazwie funkcji.
void MST_ARRAY_BODY(type type, literal spfix, literal fpfix)

Makro tworzące ciała funkcji pochodnych dedykowanych dla konkretnego typu, opartych o funkcje bazowe. Wszystkie funkcje operują na strukturze tworzonej w makrze MST_ARRAY_HEADER, dlatego makro to powinno być wywołane wcześniej. Funkcje umożliwiają szybsze i bezpośrednie techniki operowania na konkretnych danych w tablicach. Makro to powinno być wywoływane w plikach źródłowych, jednak nic nie przeszkadza umieścić go w plikach nagłówkowych.

Parametry:
 • type – Typ w którym przechowywane będą elementy w tablicy.
 • spfix – Przyrostek, który będzie zawarty w nazwie tablicy.
 • fpfix – Przyrostek, który będzie zawarty w nazwie funkcji.

3.2. Tworzenie i inicjalizacja

void* ms_array_alloc(size_t size, size_t capacity)

Tworzy nową tablicę oraz rezerwuje początkowe miejsce na dane. W odróżnieniu od inicjalizacji, funkcja zwraca wskaźnik do utworzonej tablicy. W przypadku błędu podczas tworzenia, zwrócona zostaje wartość NULL. Funkcja jako jedna z nielicznych ustawia pole MS_ARRAY.Destroy na wartość TRUE. Przydzielone przez funkcję zasoby zawsze należy zwalniać, co umożliwia funkcja ms_array_free(). Podanie wartości 0 w miejsce parametru capacity powoduje zmianę tej wartości przez funkcję na domyślny rozmiar tablicy, definiowany w pliku konfiguracyjnym pod nazwą MSD_ARRAY_DEFAULT_SIZE.

Przykład użycia funkcji:

MS_ARRAY *array = ms_array_alloc( sizeof(int), 100 );

if( !array )
  printf( "Error! Memory allocation failed! Code: %d.\n", errno );

ms_array_free( array );
Parametry:
 • size – Rozmiar pojedynczego elementu przechowywanego w tablicy.
 • capacity – Początkowa ilość rezerwowanego miejsca na elementy tablicy.
Zwraca:

Wskaźnik na utworzoną tablicę lub wartość NULL w przypadku błędu.

int ms_array_init(void* aptr, size_t size, size_t capacity)

Inicjalizuje istniejącą tablicę i rezerwuje początkowe miejsce na dane. Wszystkie funkcje tworzące tablice odwołują się bezpośrednio do tej funkcji. W przypadku błędu zwracany jest jego kod, w przeciwnym razie wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK. Przydzielone przez funkcję zasoby zawsze należy zwalniać, co umożliwia funkcja ms_array_free(). Podanie wartości 0 w miejsce parametru capacity powoduje zmianę tej wartości przez funkcję na domyślny rozmiar tablicy, definiowany w pliku konfiguracyjnym pod nazwą MSD_ARRAY_DEFAULT_SIZE.

Przykład użycia funkcji:

MS_ARRAY array;
int ercode;

if( (ercode = ms_array_init(&array, sizeof(int), 100)) )
  printf( "Error! Array creation failed! Code: %d.\n", ercode );

ms_array_free( &array );
Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.
 • size – Rozmiar pojedynczego elementu przechowywanego w tablicy.
 • capacity – Początkowa ilość rezerwowanego miejsca na elementy tablicy.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
MS_ARRAY ms_array_return_local(size_t size, size_t capacity)

Tworzy tablicę lokalną oraz rezerwuje początkowe miejsce na dane. Odmiana tej funkcji pozwala na ustawienie rozmiaru pojedynczego elementu. W przypadku błędu podczas tworzenia tablicy, pole MS_ARRAY.Items jest równe NULL. Utworzona w ten sposób tablica nadal wymaga zwolnienia przydzielonych zasobów poprzez wywołanie funkcji ms_array_free(). W przypadku podania wartości 0 w miejsce parametru capacity funkcja przyjmuje domyślny rozmiar tablicy, definiowany w pliku konfiguracyjnym pod nazwą MSD_ARRAY_DEFAULT_SIZE.

Przykład użycia funkcji:

MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 100 );

if( array.Items == NULL )
  printf( "Error! Memory allocation failed! Code: %d.\n", errno );

ms_array_free( &array );
Parametry:
 • size – Rozmiar pojedynczego elementu przechowywanego w tablicy.
 • capacity – Początkowa ilość rezerwowanego miejsca na elementy tablicy.
Zwraca:

Utworzoną tablicę lokalną.

3.3. Zmiana pojemności

int ms_array_realloc(void* aptr, size_t capacity)

Zmniejsza lub zwiększa pojemność tablicy. Funkcja posiada dwa wbudowane tryby zwiększania pojemności - automatyczny i ręczny. Tryb automatyczny można uruchomić, podając pod zmienną capacity wartość 0. Obliczaniem pojemności w takim wypadku zajmuje się funkcja inkreatora podpięta pod przekazaną tablicę do pola MS_ARRAY.FuncIncrease. Gdy inkreator nie jest podpięty, zwracany jest błąd, gdyż funkcja nie wie ile ma przydzielić pamięci. W przypadku zwrócenia przez inkreator pojemności mniejszej niż aktualna, wartość ta jest odrzucana i jako nowa przyjmowana jest suma capacity + 1. Tryb ręczny uruchamiany jest w przypadku wpisania wartości innej niż 0 w parametrze capacity. W tym trybie pojemność może być zarówno zwiększana jak i zmniejszana. Próba przydziału pojemności mniejszej niż ilość elementów zapisanych w tablicy skutkuje błędem i natychmiastowym zakończeniem działania funkcji.

Przykład użycia funkcji:

MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 3 );
int   ercode;

array.FuncIncrease = MSC_ArrayFunctions.IncPower;
array.Modifier   = 2.57f;

printf( "Capacity: %zu\n", array.Capacity );

/* 3^2.5 = ~16.83 co daje po zaokrągleniu 16 */
if( (ercode = ms_array_realloc(&array, 0)) )
  printf( "Error in ms_array_realloc, code: %d\n", ercode );
printf( "Capacity: %zu\n", array.Capacity );

/* zmiana pojemności tablicy do podanej wartości */
if( (ercode = ms_array_realloc(&array, 30)) )
  printf( "Error in ms_array_realloc, code: %d\n", ercode );
printf( "Capacity: %zu <- Exact\n", array.Capacity );

/* spodziewany błąd, brak inkreatora */
array.FuncIncrease = NULL;
if( (ercode = ms_array_realloc(&array, 0)) == MSEC_INVALID_VALUE )
  printf( "Error! MSEC_INVALID_VALUE, FuncIncrease is missing!\n" );
printf( "Capacity: %zu\n", array.Capacity );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Capacity: 3
Capacity: 16 <- IncPower
Capacity: 30 <- Exact
Error! MSEC_INVALID_VALUE, FuncIncrease is missing!
Capacity: 30
Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.
 • capacity – Nowa pojemność tablicy lub 0 w przypadku automatu.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
int ms_array_realloc_min(void* aptr, size_t min)

Zwiększa pojemność tablicy do najbliższej wartości następującej po wartości podanej w parametrze min. Podanie wartości mniejszej niż aktualna pojemność nie kończy się błędem, ale również nie zmienia pojemności całej tablicy, ponieważ minimum zostało już osiągnięte. Funkcja wywołuje inkreatora dopóty, dopóki wartość przez niego zwracana nie będzie większa lub równa wartości zmiennej min, przekazanej w parametrze. W przypadku gdy pole MS_ARRAY.FuncIncrease będzie równe wartości NULL, jako nowa pojemność przyjęta zostanie wartość minimalna. Funkcja przydaje się szczególnie w trakcie wstawiania tablic, gdzie za jednym razem przydzielana jest odpowiednia ilość pamięci, która pozwoli zmieścić wszystkie elementy w tablicy dynamicznej i ewentualnie pozostawić miejsce na nowe.

Przykład użycia funkcji:

MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 2 );
int   ercode;

array.FuncIncrease = MSC_ArrayFunctions.IncPower;
array.Modifier   = 1.5f;

printf( "Capacity: %zu\n", array.Capacity );

/* 3^1.5 ~= 5, 5^1.5 ~= 11, 11^1.5 ~= 36 -> STOP
  wartość minimalna (20) została osiągnięta */
if( (ercode = ms_array_realloc_min(&array, 20)) )
  printf( "Error! Failed to allocate new memory! Code: %d\n", ercode );
printf( "Capacity: %zu <- IncPower\n", array.Capacity );

// dokładne zwiększanie, powinna być osiągnięta tylko wartość minimalna
array.FuncIncrease = NULL;
if( (ercode = ms_array_realloc_min(&array, 256)) )
  printf( "Error! Failed to allocate new memory! Code: %d\n", ercode );
printf( "Capacity: %zu <- Exact\n", array.Capacity );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Capacity: 2
Capacity: 36 <- IncPower
Capacity: 256 <- Exact
Parametry:
 • aptr – Wskaźnik tablicy przeznaczonej do zmiany pojemności.
 • min – Minimalna wartość do której zwiększona zostanie pojemność tablicy.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:

3.4. Kopiowanie

int ms_array_copy(void* adst, const void* asrc)

Kopiuje tablicę z parametru asrc do parametru adst. Tablica do której dane będą kopiowane musi istnieć, ale nie może być wcześniej zainicjalizowana w przeciwnym przypadku wszystkie dane zostaną nadpisane, co może skończyć się wyciekiem pamięci. Funkcja nie może sama wyczyścić danych, gdyż tablica niezainicjalizowana posiada w polach struktury śmieci, co może prowadzić do naruszenia ochrony pamięci w trakcie zwalniania zasobów. Funkcja kopiowane tylko zapisane dane, tak więc w przypadku wskaźników, kopiowane są tylko wskaźniki. Przydzielone przez funkcję zasoby zawsze należy zwalniać, co umożliwia funkcja ms_array_free().

Przykład użycia funkcji:

MS_ARRAY array1 = ms_array_return_local( sizeof(int), 20 ),
     array2 = ms_array_return_local( sizeof(int), 10 ),
     array3;
int   ercode;

if( (ercode = ms_array_copy(&array3, &array2)) )
  printf( "Error! Array copy failed! Code: %d.\n", ercode );

/* wyczyść tablicę i kopiuj do niej inne dane
 * z tablicami lokalnymi można w ten sposób postępować. */
ms_array_free( &array2 );
if( (ercode = ms_array_copy(&array2, &array1)) )
  printf( "Error! Array copy failed! Code: %d.\n", ercode );

ms_array_free( &array1 );
ms_array_free( &array2 );
ms_array_free( &array3 );
Parametry:
 • adst – Wskaźnik na tablicę, do której dane będą kopiowane.
 • asrc – Wskaźnik na kopiowaną tablicę.
Zwraca:

Kod błedu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
void* ms_array_copy_alloc(const void* aptr)

Tworzy tablicę i kopiuje do niej dane z tablicy podanej w parametrze. Dane kopiowane są w takim formacie w jakim zostały wstawione, tak więc gdy tablica posiada wskaźniki do danych, kopiowane są tylko wskaźniki, co prowadzi do tego, że dwie tablice będą miały dostęp do tych samych danych. Funkcja jako jedna z nielicznych ustawia wartość pola MS_ARRAY.Destroy na wartość TRUE. Przydzielone przez funkcję zasoby zawsze należy zwalniać, co umożliwia funkcja ms_array_free().

Przykład użycia funkcji:

MS_ARRAY array1 = ms_array_return_local( sizeof(int), 20 ),
    *array2;

if( !(array2 = ms_array_copy_alloc(&array1)) )
  printf( "Error! Array copy failed! Code: %d.\n", errno );

ms_array_free( &array1 );
ms_array_free( array2 );
Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na kopiowaną tablicę.
Zwraca:

Wskaźnik na utworzoną kopię tablicy lub wartość NULL.

Błędy:

3.5. Dodawanie elementów

int ms_array_insert_value(void* aptr, size_t index, const void* item)

Dodaje do tablicy element we wskazane miejsce, przekazany przez wskaźnik. Element kopiowany jest do tablicy z zachowaniem rozmiaru zapisanego w polu MS_ARRAY.ItemSize. Przekazanie elementu o innym typie lub rozmiarze niż zadeklarowany, może prowadzić do naruszenia ochrony pamięci. Wstawianie elementu w inne miejsce niż na koniec tablicy powoduje przesunięcie wszystkich wartości znajdujących się za wartością index o jedno miejsce w prawo. Funkcja sprawdza czy element przekazany do funkcji, zmieści się w tablicy. Gdy warunek ten nie zostanie spełniony, wywoływana jest odpowiednia funkcja, zwiększająca pojemność tablicy.

Przykład dodawania elementów do tablicy:

int   list[] = { 820, 140, 566, 120 };
MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 4 );
int   *elems,
     ercode = 0;

ercode |= ms_array_insert_value( &array, 0, &list[0] );
ercode |= ms_array_insert_value( &array, 0, &list[1] );
ercode |= ms_array_insert_value( &array, 1, &list[2] );
ercode |= ms_array_insert_value( &array, 1, &list[3] );

if( ercode )
  printf( "Error! One of the insert function call failed!\n" );

elems = (int*)array.Items;
printf( "Array => Index: 0 with Value: %d\n", elems[0] );
printf( "Array => Index: 1 with Value: %d\n", elems[1] );
printf( "Array => Index: 2 with Value: %d\n", elems[2] );
printf( "Array => Index: 3 with Value: %d\n", elems[3] );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Array => Index: 0 with Value: 140
Array => Index: 0 with Value: 120
Array => Index: 0 with Value: 566
Array => Index: 0 with Value: 820
Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.
 • index (size_t) – Indeks kopiowania elementu.
 • item – Wskaźnik na element do wstawienia.
Zwraca:

Kod błędu lub MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
int ms_array_insert_values(void *adst, size_t index, const void *tsrc, size_t count)

Dodaje do tablicy elementy do wybranego miejsca, przekazane w parametrze. Kopiowanie elementów działa w taki sam sposób jak w przypadku funkcji ms_array_insert_value() z tą różnicą, że od podanego indeksu wstawianych jest kilka elementów a nie jeden. Wstawianie elementów w inne miejsce niż na koniec tablicy wiąże się z przeniesieniem wszystkich danych, których pozycje przewyższają wartość zmiennej index. Kopiowane elementy w tym przypadku muszą być przekazane w postaci standardowej tablicy języka C. Przekazanie rozmiaru tablicy w wartości size przekraczającej rozmiar rzeczywisty może spowodować naruszenie ochrony pamięci.

Przykład użycia funkcji:

int   list[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 8 );
int   *elems,
     ercode;
size_t  iter;

/* dodaj najpierw od elementy od 0-3, potem od 4-7 po 2 elemencie. */
if( (ercode = ms_array_insert_values(&array, 0, list, 4)) )
  printf( "Error! Failed to insert elements to array! Code: %d.\n", ercode );
if( (ercode = ms_array_insert_values(&array, 2, &list[4], 4)) )
  printf( "Error! Failed to insert elements to array! Code: %d.\n", ercode );

/* wypisz wszystkie wartości */
elems = (int*)array.Items;
for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  printf( "Array => Index: %zu with Value: %d\n", iter, elems[iter] );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Array => Index: 0 with Value: 0
Array => Index: 1 with Value: 1
Array => Index: 2 with Value: 4
Array => Index: 3 with Value: 5
Array => Index: 4 with Value: 6
Array => Index: 5 with Value: 7
Array => Index: 6 with Value: 2
Array => Index: 7 with Value: 3
Parametry:
 • adst – Wskaźnik na tablicę.
 • index – Indeks od którego elementy mają być kopiowane.
 • tsrc – Wskaźnik na pierwszy element z tablicy standardowej do wstawienia.
 • size – Ilość elementów do dodania.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
int ms_array_join_slice(void* adst, const void* asrc, size_t offset, size_t count)

Dodaje do tablicy elementy z podanego zakresu, kopiując je z innej tablicy. Kontrola zakresu uniemożliwia podanie indeksu w zmiennej offset oraz rozmiaru zakresu przewyższającego rzeczywistą ilość zapisanych elementów w tablicy. Funkcja działa w podobny sposób jak funkcja ms_array_insert_values() z dwoma różnicami. Pierwszą jest to, że elementy kopiowane muszą być umieszczone w tablicy dynamicznej, drugą zaś, że nie można podać indeksu od którego wartości będą wstawiane. Podczas łączenia tablic elementy wstawiane są zawsze na samym końcu tablicy przekazanej w zmiennej adst. W przypadku podania wartości 0 do zmiennej count, ilość kopiowanych elementów jest obliczana automatycznie i przyjmuje wartość równą ilości pozostałych elementów do końca tablicy, licząc od wartości zmiennej offset.

Przykład użycia funkcji:

int   list[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
MS_ARRAY array1 = ms_array_return_local( sizeof(int), 8 ),
     array2;
int   *elems,
     ercode;
size_t  iter;

ms_array_init( &array2, sizeof(int), 8 );

if( (ercode = ms_array_insert_values(&array1, 0, list, 8)) )
  printf( "Error! Failed to insert elements to array! Code: %d.\n", ercode );

if( (ercode = ms_array_join_slice(&array2, &array1, 2, 4)) )
  printf( "Error! Function failed with code: %d!\n", ercode );

/* dodaj elementy od indeksu 5 do końca */
if( (ercode = ms_array_join_slice(&array2, &array1, 5, 0)) )
  printf( "Error! Function failed with code: %d!\n", ercode );

/* wypisz wszystkie wartości */
elems = (int*)array2.Items;
for( iter = 0; iter < array2.Length; ++iter )
  printf( "Array => Index: %zu with Value: %d\n", iter, elems[iter] );

ms_array_free( &array1 );
ms_array_free( &array2 );

Wyjście:

Array => Index: 0 with Value: 2
Array => Index: 1 with Value: 3
Array => Index: 2 with Value: 4
Array => Index: 3 with Value: 5
Array => Index: 4 with Value: 5
Array => Index: 5 with Value: 6
Array => Index: 6 with Value: 7
Parametry:
 • adst – Wskaźnik na tablicę do której elementy będą wstawiane.
 • asrc – Wskaźnik na tablicę z której elementy będą kopiowane.
 • offset – Indeks od którego wartości mają być kopiowane.
 • count – Ilość elementów w zakresie lub 0.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
int ms_array_join_slice_inverse(void* adst, const void* asrc, size_t offset, size_t count)

Dodaje do tablicy elementy z innej tablicy, pomijając wartości znajdujące się w podanym zakresie. Jak sama nazwa wskazuje, funkcja ta jest inwersją funkcji ms_array_join_slice(), co oznacza, że dodaje elementy, które nie obejmuje podany zakres. Wszystkie kopiowane elementy umieszczane są na samym końcu tablicy. W przypadku podania wartości 0 do zmiennej count, ilość kopiowanych elementów jest obliczana automatycznie i przyjmuje wartość równą ilości pozostałych elementów do końca tablicy, licząc od wartości zmiennej offset.

Przykład użycia funkcji:

int   list[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
MS_ARRAY array1 = ms_array_return_local( sizeof(int), 8 ),
     array2;
int   *elems,
     ercode;
size_t  iter;

ms_array_init( &array2, sizeof(int), 8 );

if( (ercode = ms_array_insert_values(&array1, 0, list, 8)) )
  printf( "Error! Failed to insert elements to array! Code: %d.\n", ercode );

if( (ercode = ms_array_join_slice_inverse(&array2, &array1, 2, 4)) )
  printf( "Error! Function failed with code: %d!\n", ercode );

/* dodaj elementy od indeksów 0 do 2 */
if( (ercode = ms_array_join_slice_inverse(&array2, &array1, 3, 0)) )
  printf( "Error! Function failed with code: %d!\n", ercode );

/* wypisz wszystkie wartości */
elems = (int*)array2.Items;
for( iter = 0; iter < array2.Length; ++iter )
  printf( "Array => Index: %zu with Value: %d\n", iter, elems[iter] );

ms_array_free( &array1 );
ms_array_free( &array2 );

Wyjście:

Array => Index: 0 with Value: 0
Array => Index: 1 with Value: 1
Array => Index: 2 with Value: 6
Array => Index: 3 with Value: 7
Array => Index: 4 with Value: 0
Array => Index: 5 with Value: 1
Array => Index: 6 with Value: 2
Parametry:
 • adst – Wskaźnik na tablicę do której elementy będą wstawiane.
 • asrc – Wskaźnik na tablicę z której elementy będą kopiowane.
 • offset – Indeks od którego wartości nie będą kopiowane.
 • count – Ilość elementów w zakresie lub 0.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:

3.6. Usuwanie elementów

int ms_array_slice(void* aptr, size_t offset, size_t count)

Pozostawia w tablicy elementy z podanego zakresu. Funkcja działa w taki sam sposób jak funkcja ms_array_join_slice() z tą różnicą, że operacje wykonywane są bezpośrednio na przekazanej tablicy. Wszystkie elementy znajdujące się poza podanym zakresem są usuwane. Podanie wartości zmiennej offset innej niż 0, powoduje przesunięcie wszystkich elementów znajdujących się w podanym zakresie i wyrównanie ich do indeksu zerowego. Wartość 0 w zmiennej count traktowana jest jako ilość elementów pozostałych do końca tablicy, licząc od wartości offset.

Przykład użycia funkcji:

int   list[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 8 );
int   *elems,
     ercode;
size_t  iter;

if( (ercode = ms_array_insert_values(&array, 0, list, 8)) )
  printf( "Error! Failed to insert elements to array! Code: %d.\n", ercode );

/* pozostaw indeksy od 2 do końca */
if( (ercode = ms_array_slice(&array, 2, 0)) )
  printf( "Error! Failed to slice array! Code: %d.\n", ercode );

elems = (int*)array.Items;
for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  printf( "Array => Index: %zu with Value: %d\n", iter, elems[iter] );

printf( "-------------------- <= Second Loop\n" );

/* pozostaw indeksy od 2 do 4 */
if( (ercode = ms_array_slice(&array, 2, 3)) )
  printf( "Error! Failed to slice array! Code: %d.\n", ercode );

for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  printf( "Array => Index: %zu with Value: %d\n", iter, elems[iter] );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Array => Index: 0 with Value: 2
Array => Index: 1 with Value: 3
Array => Index: 2 with Value: 4
Array => Index: 3 with Value: 5
Array => Index: 4 with Value: 6
Array => Index: 5 with Value: 7
-------------------- <= Second Loop
Array => Index: 0 with Value: 4
Array => Index: 1 with Value: 5
Array => Index: 2 with Value: 6
Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.
 • offset – Indeks od którego wartości nie będą usuwane.
 • count – Ilość elementów w zakresie lub 0.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
void* ms_array_remove_range(void* aptr, size_t offset, size_t count)

Usuwa z tablicy elementy znajdujące się w podanym zakresie. Funkcja działa w taki sam sposób jak funkcja ms_array_join_slice_inverse() z tą różnicą, że operacje wykonywane są bezpośrednio na przekazanej tablicy. Jest inwersją funkcji ms_array_slice(), choć nazwa na to nie wskazuje. Podanie wartości zmiennej count innej niż 0, powoduje przesunięcie wszystkich elementów znajdujących się poza indeksem o wartości offset + count i wyrównanie ich do indeksu zerowego. Wartość 0 w zmiennej count traktowana jest jako ilość elementów pozostałych do końca tablicy, licząc od wartości offset.

Przykład użycia funkcji:

int   list[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 8 );
int   *elems,
     ercode;
size_t  iter;

if( (ercode = ms_array_insert_values(&array, 0, list, 8)) )
  printf( "Error! Failed to insert elements to array! Code: %d.\n", ercode );

/* usuń indeksy od 5 do końca */
if( (ercode = ms_array_remove_range(&array, 5, 0)) )
  printf( "Error! Failed to remove elements from array! Code: %d.\n", ercode );

elems = (int*)array.Items;
for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  printf( "Array => Index: %zu with Value: %d\n", iter, elems[iter] );

printf( "-------------------- <= Second Loop\n" );

/* usuń indeksy od 2 do 3 */
if( (ercode = ms_array_remove_range(&array, 2, 2)) )
  printf( "Error! Failed to remove elements from array! Code: %d.\n", ercode );

for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  printf( "Array => Index: %zu with Value: %d\n", iter, elems[iter] );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Array => Index: 0 with Value: 0
Array => Index: 1 with Value: 1
Array => Index: 2 with Value: 2
Array => Index: 3 with Value: 3
Array => Index: 4 with Value: 4
-------------------- <= Second Loop
Array => Index: 0 with Value: 0
Array => Index: 1 with Value: 1
Array => Index: 2 with Value: 4
Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.
 • offset – Indeks od którego wartości będą usuwane.
 • count – Ilość elementów do usunięcia z tablicy lub 0.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
int ms_array_remove(void* aptr, size_t index)

Usuwa element o podanym indeksie z tablicy. W przypadku gdy indeks jest mniejszy niż wartość MS_ARRAY.Length pomniejszona o jeden, wszystkie elementy znajdujące się poza indeksem są przesuwane. Próba usunięcia elementu który nie istnieje, kończy się zwróceniem przez funkcję błędu.

Przykład użycia funkcji:

int   list[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 10 );
size_t  iter;
int   *elems;
int   ercode;

if( (ercode = ms_array_insert_values(&array, 0, list, 10)) )
  printf( "Error! Failed to insert elements to array! Code: %d.\n", ercode );

ercode = 0;
ercode |= ms_array_remove( &array, 2 ); /* usuwa 2 */
ercode |= ms_array_remove( &array, 4 ); /* usuwa 5 */
ercode |= ms_array_remove( &array, 6 ); /* usuwa 8 */

if( ercode )
  printf( "Error! One of element remove function failed!\n" );

elems = (int*)array.Items;
for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  printf( "Array => Index: %zu with Value: %d\n", iter, elems[iter] );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Array => Index: 0 with Value: 0
Array => Index: 1 with Value: 1
Array => Index: 2 with Value: 3
Array => Index: 3 with Value: 4
Array => Index: 4 with Value: 6
Array => Index: 5 with Value: 7
Array => Index: 6 with Value: 9
Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.
 • index – Indeks elementu do usunięcia.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:

3.7. Czyszczenie danych

void ms_array_clear(void* aptr)

Czyści tablicę usuwając jej wszystkie elementy. Funkcja nie zwalnia pamięci po elementach i nie zmniejsza pojemności tablicy. Tablicę można zmniejszyć, wywołując ręcznie funkcję ms_array_realloc().

Przykład użycia funkcji:

int list[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 5 );

printf( "Elements: %zu >> Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );
ms_array_insert_values( &array, 0, list, 10 );
printf( "Elements: %zu >> Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );
ms_array_clear( &array );
printf( "Elements: %zu >> Capacity: %zu\n", array.Length, array.Capacity );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Elements: 0 >> Capacity: 5
Elements: 10 >> Capacity: 10
Elements: 0 >> Capacity: 10
Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.
void ms_array_free(void* aptr)

Zwalnia zasoby przydzielone zarówno do tablicy jak i jej elementów. Każdy blok kodu składający się z utworzenia tablicy, należy zakończyć tą funkcją, aby zapobiec wyciekom pamięci. Dla tablicy utworzonej przez ms_array_alloc() zwalniana dodatkowo pamięć przydzieloną na strukturę.

Przykład zwalniania zasobów:

MS_ARRAY array1 = ms_array_return_local( sizeof(int), 10 );
MS_ARRAY *array2 = ms_array_alloc( sizeof(int), 10 );

/* to zwolni tylko pamięć przydzieloną dla array.Items */
ms_array_free( &array1 );

/* to zwolni zarówno pamięć w array.Items jak i dla samej struktury */
ms_array_free( array );

/* dobrym zwyczajem jest przypisywać wartość NULL do zwolnionych danych */
array = NULL;
Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.

3.8. Makra

type ms_array_get(void* array, type type, size_t index)

Pobiera element z tablicy o podanym typie i indeksie. Makro rzutuje elementy tablicy do typu podanego w parametrze i zwraca wartość znajdującą się w podanym indeksie. Zalecane jest rzutowanie bezpośrednie do zmiennej w przypadku pobierania większej ilości elementów. Makro działa na zmiennej zawierającej wskaźnik do tablicy.

Przykład użycia makra:

int    list[] = { 630, 342, 534, 678, 944 };
MS_ARRAY *array = ms_array_alloc( sizeof(int), 5 );
int    ercode;
size_t  iter;

if( (ercode = ms_array_insert_values(array, 0, list, 5)) )
  printf( "Error! Failed to insert elements to array! Code: %d.\n", ercode );

for( iter = 0; iter < array->Length; ++iter )
  printf( "Array => Index: %zu with Value: %d\n", iter, ms_array_get(array, int, iter) );

ms_array_free( array );

Wyjście:

Array => Index: 0 with Value: 630
Array => Index: 0 with Value: 342
Array => Index: 0 with Value: 534
Array => Index: 0 with Value: 678
Array => Index: 0 with Value: 944
Parametry:
 • array – Wskaźnik na tablicę.
 • type – Typ pobieranego elementu.
 • index – Indeks elementu do pobrania.
Zwraca:

Element pobrany z tablicy o typie podanym w parametrze.

type ms_array_getl(local array, type type, size_t index)

Pobiera element z tablicy o podanym typie i indeksie. Makro rzutuje elementy tablicy do typu podanego w parametrze i zwraca wartość znajdującą się w podanym indeksie. Zalecane jest rzutowanie bezpośrednie do zmiennej w przypadku pobierania większej ilości elementów. Makro działa na zmiennej lokalnej tablicy.

Przykład użycia makra:

int   list[] = { 630, 342, 534, 678, 944 };
MS_ARRAY array = ms_array_return_local( sizeof(int), 5 );
int   ercode;
size_t  iter;

if( (ercode = ms_array_insert_values(&array, 0, list, 5)) )
  printf( "Error! Failed to insert elements to array! Code: %d.\n", ercode );

for( iter = 0; iter < array.Length; ++iter )
  printf( "Array => Index: %zu with Value: %d\n", iter, ms_array_getl(array, int, iter) );

ms_array_free( &array );

Wyjście:

Array => Index: 0 with Value: 630
Array => Index: 0 with Value: 342
Array => Index: 0 with Value: 534
Array => Index: 0 with Value: 678
Array => Index: 0 with Value: 944
Parametry:
 • array – Tablica z której element ma być pobrany.
 • type – Typ pobieranego elementu.
 • index – Indeks elementu do pobrania.
Zwraca:

Element pobrany z tablicy o typie podanym w parametrze.

int ms_array_slice_inverse(void* aptr, size_t offset, size_t count)

Usuwa z tablicy elementy znajdujące się w podanym zakresie. Makro jest aliasem do funkcji o nazwie ms_array_remove_range(), tam też znajduje się dokładny opis działania funkcji.

Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.
 • offset – Indeks od którego wartości będą usuwane.
 • count – Ilość elementów do usunięcia z tablicy lub 0.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
int ms_array_join(void* adst, const void* asrc)

Dodaje do tablicy elementy z innej tablicy z podanego zakresu. Makro jest aliasem do funkcji o nazwie ms_array_join_slice(), tam też znajduje się dokładny opis działania funkcji. Makro uzupełnia dwa ostatnie parametry wartością 0, co powoduje kopiowanie całej tablicy.

Parametry:
 • adst – Wskaźnik na tablicę do której elementy będą wstawiane.
 • asrc – Wskaźnik na tablicę z której elementy będą kopiowane.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
int ms_array_push_values(void* adst, const void* tsrc, size_t count)

Dodaje do tablicy elementy, przekazane w parametrze, na sam koniec tablicy dynamicznej. Makro jest aliasem do funkcji o nazwie ms_array_insert_values(), tam też znajduje się dokładny opis działania funkcji. Makro uzupełnia indeks o rozmiar tablicy, co powoduje wstawianie elementów na sam koniec.

Parametry:
 • adst – Wskaźnik na tablicę.
 • tsrc – Wskaźnik na pierwszy element z tablicy standardowej do wstawienia.
 • size – Ilość elementów do dodania.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
int ms_array_push_value(void* aptr, const void* item)

Dodaje do tablicy element, przekazany przez wskaźnik, na sam koniec tablicy dynamicznej. Makro jest aliasem do funkcji o nazwie ms_array_insert_value(), tam też znajduje się dokładny opis działania funkcji. Makro uzupełnia indeks o rozmiar tablicy, co powoduje wstawianie elementu na sam koniec.

Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.
 • item – Wskaźnik na element do wstawienia.
Zwraca:

Kod błędu lub MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
int ms_array_remove_last(void* aptr)

Usuwa ostatni element z tablicy. Makro jest aliasem do funkcji o nazwie ms_array_remove(), tam też znajduje się dokładny opis działania funkcji. Makro uzupełnia indeks o rozmiar tablicy pomniejszony o jeden, co powoduje usunięcie ostatniego elementu.

Parametry:
 • aptr – Wskaźnik na tablicę.
Zwraca:

Kod błędu lub wartość MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:

3.9. Baza funkcji pochodnych

MS_ARRAY ms_array_return(size_t capacity)

Zwraca tablicę lokalna bez podawania rozmiaru elementu. Funkcja jest podstawą do tworzenia funkcji pochodnych operujących na tablicy, działających na różnych typach. Zasada działania jest taka sama jak w przypadku funkcji ms_array_return_local().

Parametry:
 • capacity – Początkowa ilość zarezerwowanego miejsca na elementy tablicy.
Zwraca:

Utworzoną tablicę lokalną.

MS_ARRAY ms_array_copy_return(const MS_ARRAY* array)

Kopiuje podaną w parametrze tablicę, tworząc jej lokalny odpowiednik. Funkcja jest podstawą do tworzenia funkcji pochodnych operujących na tablicy, działających na różnych typach. Zasada działania jest podobna do funkcji ms_array_copy_alloc() z tą różnicą, iż nie przydziela miejsca na samą strukturę tablicy.

Parametry:
 • capacity – Wskaźnik na tablicę do skopiowania.
Zwraca:

Utworzoną lokalną kopię tablicy.

int ms_array_push(MS_ARRAY* array, void* item)

Dodaje element do tablicy na sam koniec. Funkcja jest podstawą do tworzenia funkcji pochodnych operujących na tablicy, działających na różnych typach. Zasada działania podobna do makra ms_array_push_value() z tą różnicą, iż nie należy podawać wskaźnika do elementu, który ma zostać umieszczony w tablicy.

Parametry:
 • capacity – Tablica do której ma zostać dodany element.
 • item – Element do wstawienia.
Zwraca:

Kod błędu lub MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy:
int ms_array_insert(MS_ARRAY* array, size_t index, void* item)

Doaje element do tablicy w wybrane miejsce. Funkcja jest podstawą do tworzenia funkcji pochodnych operujących na tablicy, działających na różnych typach. Zasada działania jest podobna do funkcji ms_array_insert_value() z tą różnicą, iż nie należy podawać wskaźnika do elementu, który ma zostać umieszczony w tablicy.

Parametry:
 • capacity – Wskaźnik do tablicy.
 • index – Indeks w tablicy do którego wstawiony ma być element.
 • item – Element do wstawienia.
Zwraca:

Kod błędu lub MSE_ERROR_CODES.MSEC_OK.

Błędy: